Turkçe | English   

 
 
Başkan'ın Konuşmaları
TİKAD'ın Türkiye'nin Enerji Meselesine bakışı

Sayın Bakanım, ve Kıymetli Katılımcılar

TİKAD  ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olayları değerlendirirken, konunun en önemli ayağını oluşturduğunu düşündüğü Enerji meselesini ele almak ve görüşlerimizi kendisiyle birlikte değerlendirmek üzere Enerji Bakanımız Sayın Taner YILDIZ’ı  davet etmiştir; kendilerine bizi kırmayıp toplantımıza teşrif ettikleri için şahsım ve TİKAD adına teşekkür ederim.

TİKAD olarak bizim bu toplantıyı düzenlememizin en önemli nedeni Enerji Sektöründe işkadını sayısının azlığına dikkat çekmek ve gerek yatırımcı olarak, gerekse yönetim kadrolarında etkin rol oynayan yöneticiler olarak sektörde daha fazla söz sahibi olmamızın gerekliliğini vurgulamaktır. Çünkü Enerji sektöründe yönetici kadın sayısı %15’i geçmezken, sektörde yatırım yapan işkadınlarının sayısı yok denecek kadar azdır.

Oysa; enerji en küçük işletmesinden, en büyük işletmesine dek tüm İş dünyasını olduğu gibi, köyünden Kentine tüm ülkeyi, kısacası kamuoyunun tamamını doğrudan etkileyen yaşamsal önemde bir konudur. Bu yüzdendir ki; dünya’nın bir yanında, mesela Arakan’da, Afrika’da veya başka coğrafyalarda insanların çektiği acılara kulak tıkayan ‘politika yapıcılar’ Enerji zengini ülkeler söz konusu olduğunda çeşitli bahanelerle bu bölgelerin problemlerine müdahil olabilmektedirler.

Ekonominin çarklarını döndüren itici güç olması Enerji sektörünü, özellikle sanayi devriminden sonra, bütün ülkelerin lokomotif sektörü haline getirmiştir. Bu da ister istemez, günümüzde güvenlik ve enerji meselesini  ülkelerin öncelikli konusu yapmaktadır. Yaşadığımız yüzyılda bu iki konu artık birbiriyle içe geçmiştir; savaş coğrafyalarının hep enerji zengini bölgeler olması tabi ki tesadüf değildir.

 

 

Başka ülkelerin zenginliklerini  çeşitli oyunlarla elde etme  yaklaşımı tarih boyunca gördüğümüz bir politika yapma biçimidir. Oysa, unutulan bir hakikat var : Politikacıların görevi insanların ‘daha iyi bir dünya yaratma’  hayalini gerçekleştirmektir. Arzu ederiz ki, çağımızın politikacıları sadece kendi halkının değil, tüm ulusların ‘İnsan hak ve hürriyetlerini’ merkeze alan politikalar üretebilsinler; ve enerji savaşları değil ülkeler arasında enerji işbirlikleri öne çıksın, asıl bu etkili olabilsin. Ama biliyoruz ki durum bu değildir, çünkü enerji kaynaklarını elinde tutan gücü de elinde tutmaktadır.

Bu perspektiften bakıldığında; enerjide dışa bağımlılık problemimizin çözümü ve  enerji ithal ettiğimiz ülkelerin çeşitlendirilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Türkiye Jeopolitik konum olarak enerji kaynaklarına yakınlığı ile enerji terminali olma potansiyeline sahip bir ülkedir, bunu en güçlü şekilde kullanmalıdır.

 Başta Kafkasya olmak üzere yakın çevremizde enerji işbirlikleri oluşturma konusunda hızlı ve etkili hareket edebilmenin önemini vurgulamak isterim. Türkiye’nin, özelikle, Dünya’nın  Orta Asya ve Kafkaslarda geliştirdiği  enerji politikalarında, doğal gaz hatları konularında etkin rol oynaması Bakanlığımızdan beklentimizdir.

 

 

Hızla gelişen ekonomisiyle Türkiye’nin enerji ihtiyacı her yıl hızla artmaktadır. Türkiye bugün dünyada  enerji tüketimi en yüksek 23ncü ülkedir.

 Türkiye’nin yıllık enerji talep artışı  1990’dan itibaren %4,6 seviyelerindeyken, aynı dönemde AB ülkelerinde bu oran %1,6 olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak, ileriye dönük projeksiyonlar gösteriyor ki: 2020 yılına kadar yıllık elektrik talep artış oranı %7 seviyelerinde olacaktır. Bu artış oranına bakarak 2010-2030 döneminde enerji sektörünün yatırım ihtiyacının 225 - 280 Milyar doları bulacağını tahmin ediyoruz. Bu oldukça ciddi bir yatırım kaynağını gerekli kılmaktadır.

Tüm bunları dikkate alarak TİKAD Türkiye’nin enerji meselesi üzerinde bir çalışma yapmış ve bazı öneriler hazırlamıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

 

1-Enerji politikalarının üretimden tüketime bir bütün olarak değerlendirilmesi; yani  artan enerji ihtiyacını karşılamak için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ağırlık veren ve enerji ekipmanlarının yerli üretimine destek veren  politika ve uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, Enerji arzının iç kaynaklardan üretim ile güvence altına alınması özellikle küresel kriz yıllarında ekonomik büyümenin sürdürülebilir  olmasını sağlayacaktır.

 

2010-2030 döneminde enerji sektörünün yatırım ihtiyacı olan 225 - 280 Milyar $ lık tutarın büyük bölümünün yurt içinde kalabilmesi için enerji üretim ekipmanlarının yerli üretiminin yanı sıra, enerji yatırımlarında ihtiyaç duyulan mühendislik, teknik ve müteahhitlik hizmetlerinin yerli kuruluşlarca yurt içinden karşılanması hedeflenmelidir. Enerji sektörüne makina ekipman üreten sanayilerin kümelenmesi teşvik edilmeli ve işbirliği ağları geliştirilmelidir. Enerji bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir birim ile kamu bu konuda yol gösterici ve yönlendirici olmalıdır.

2-Enerji konularında bilimsel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi için Enerji Bilimleri ve Teknolojileri Geliştirme Merkezi kurulmalı ve bu merkezin öncülüğü ile özel sektörün enerji alanındaki AR-GE çalışmaları desteklenmelidir. Böylece, Türkiye’de geliştirilmesi mümkün olan teknolojiler kullanılarak  hem yerli enerji üretimine hem de yerli enerji teknolojisi oluşturulmasına öncülük edebilecek projeler üretilmelidir.

 

3-Katma değeri görece düşük, enerji yoğun sanayi sektörleri yerine enerji tüketimi düşük, katma değeri yüksek sanayi dallarının gelişimine ağırlık verilebilir.

 

4-Tüm enerji sektörleri, petrol, doğal gaz, kömür, hidrolik, jeotermal, rüzgar, güneş, biyo-yakıt vb. için Strateji Belgeleri hazırlanmalıdır. Daha sonra bütün bu alt sektör strateji belgelerini dikkate alan Yenilenebilir Enerji Stratejisi oluşturulmalıdır.

           5-Artan enerji talebinin yerli kaynaklardan karşılanması Türkiye’nin ödemeler dengesinde çok olumlu bir etki yaratacaktır. Enerji ithalatı için ayrılan kaynağın yurtiçinde kalması Türkiye ekonomisine ek kaynak yaratacak ve istihdamı artıracaktır.

6-Kentsel dönüşüm projelerinde ısı yalıtımı ve güneş enerjisinin sisteme entegre edilmesi, elektrik üretimi yapan bölgesel ısıtma sistemleri gibi enerji verimliliği önlemleri alınarak yapılacak olan yeni binalarda enerji tasarrufu sağlanabilir.

7-Belediyeler; binalarda ve şehir içi ulaşımda enerji verimliliğini artırıcı tedbirler almalıdır. Avrupa’da belediyeler kapsamlı enerji verimliliği önlemleri almışlardır. Bu bağlamda: Belediyelerce;

- yerel verimlilik merkezleri tesis edilmeli,

- kentsel alanlardaki otomobile dönük ulaşım yatırımları yerine toplu taşıma yatırımlarına  öncelik verilmelidir,

- hafif raylı sistemlere ve bisiklet yollarına öncelik verilmelidir.

 

8-Elektrikli cihazlarda tüm dünyada etiketleme düzenlemeleriyle tüketicinin bilgilendirilmesi ve bu şekilde enerji tasarrufu sağlayan elektrikli cihazların tercihini sağlamak amaçlanmaktadır. Enerji verimliliği yüksek ev aletlerinin teşvik edilmesi ve bunların maliyet tasarrufu faydalarının tanıtılması için halkın eğitilmesine destek verilmelidir.

 

9-Dışa bağımlılığın azaltılması için orta vadede, doğal gazın payının %25-30, ithal kömürün payının %5-10, yerli kömürün payının % 25, hidrolik enerjinin payının %25, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %15-20 düzeyinde olması hedeflenmelidir.

                  

         Türkiye’nin İş Kadınları olarak, çözüm önerilerimizin yerine ulaşacağını ümit ediyor, Başta Sayın Bakanımız Taner YILDIZ olmak üzere, basın mensuplarına, ve katılımcılara toplantımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

                  

                   Nilüfer BULUT

         TİKAD BAŞKANI
Faaliyetler
09.05.2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nilüfer Bulut ve Başkan Yardımcımız Sayın Sema Güral Sürmeli "İş Dünyasında Anneler" konulu webinarda konuşmacı olarak yer aldılar.


04.05.2021
TİKAD ve HALKBANK ortak bir online toplantı gerçekleştirerek, resmi olarak ilk kez Halkbank bünyesinde kurulan "Kadın Girişimciler Bölümü" çerçevesinde, kadın girişimcilere sağlanabilecek destekleri ele aldılar.


27.04.2021
TİKAD ve DEİK, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusunun ele alındığı ortak bir webinar gerçekleştirdi.


12.03.2021
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


02.03.2021
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2011 Türkiye İş Kadınları Derneği