Turkçe | English   

 
 
Dernek Tüzüğü
Dernek Tüzüğü

TÜRKİYE İŞ KADINLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

 

Madde 1. Derneğin Adı ve Merkezi

 Derneğin adı “TÜRKİYE İŞ KADINLARI DERNEĞİ” olup kısa adı “TİKAD” olarak ifade edilecektir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyet gösterecektir.

Madde 2. Derneğin Amaç ve Hedefleri

a)Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, girişimcilere iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak,

b)Yatırımcıların kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimcilere destek olmak,

c)Yatırımcılara bilgi, tecrübe, eğitim, vb. desteği sağlayarak, girişimci kadın sayısını artırmak.

d)Yatırımcılarakamuoyunda güçlü bir imaj ve ağırlık kazandırmak.

e)Türkiye'de liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları desteklemek.

f)Bu çerçevede oluşan görüş ve önerileri, doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığı ile de kamuoyuna iletmek.

 g)Derneğin amaç edindiği yardım, hizmetler ve etkinlikler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir.

Bu nedenle amaç edinilen faaliyetler, yardım ve hizmetler, renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, sınıf, bölge ayırımı yapmaksızın ülkenin tamamını kapsar

Madde 3. Derneğin Faaliyet Alanları

a)Türkiye'de dünya ile bütünleşmiş piyasa ekonomisi ilkelerine uygun olarak istikrarlı bir büyümenin sağlanması; 

b)Girişimcilik, sermaye ve işgücünün birbirini tamamlayan unsurlar olduğu inancı ile gelişmenin sosyal uzlaşma içinde gerçekleştirilmesi; 

c)Dünya pazarlarına açılımın hızlandırılması ve dengeli, hızlı bir sosyo ekonomik büyüme sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi amacı doğrultusunda ihracatı teşvik edecek politikaları destekler; 

d)Türkiye’de aktif olarak çalışan yatırımcıların uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile önemli dış pazarlarda ve ticari bloklarda gerekli girişimleri yapar; 

e)Türkiye'yi AB üyeliğine götüren süreç içinde yurtiçinde ve yurtdışında yatırımcılar ili ilgili kuruluşlarla temaslar kurarak iş dünyasının görüş ve önerilerini yansıtır; 

g)Yoksullukla savaş ve yoksulluğun yok edilmesiyle ilgili projeler geliştirmek ve bu tür projelerde ortak olarak yer almak 

h) Ülkenin her tarafında istihdamı arttırıcı girişimleri destekler, yasal mevzuata uygun kredi sağlar, aynı konuyla ilgili olarak ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar

i) Ülkede özellikle işsiz kadınlara iş kazandırma kapsamında işsizliği önleyici projeler üretir, toplumsal barışa katkı sağlar

j) Kadınların karar-alma mekanizmalarında yer alabilmeleri ve yerel, ulusal ve uluslararası politika düzeyinde etkinliklere aktif olarak katılabilmeleri için kadınları güçlendirmek ve teşvik etmek    

k) Yurt içinde, savaş, deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen başta kadınlar olmak üzere bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak,

l) Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici yurt içi ve yurt dışında çalışmalarda bulunur. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur. Bu tür faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapar. Araştırmalar yaptırır, projeler hazırlatır, bu tür faaliyetlere katkıda bulunur. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında, doğal çevrenin korunması faaliyetlerine katılır. 

m) Dernek yıl içinde elde ettiği gelirinin en az  70’ini amaçları doğrultusunda kullanır. 

Bu faaliyetler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi için her türlü iletişim, temsil, koordinasyon ve enformasyon faaliyetlerinde bulunur.

3.1. Görüş ve önerilerin karar odaklarına aktarılması 

a)Türk iş kadınlarının çeşitli konulardaki görüş ve önerilerinin ilgili karar odaklarına duyurularak kabul görmesi için temaslarda bulunur; 

b)Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturulan görüşleri kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanır; toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenler. 

3.2. Örgütlenme 

a)Faaliyetlerini güçlendirmek amacı ile aynı ilkeler doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetlerini sürdüren diğer iş kadınları dernekleriyle iletişim kurar, stratejik işbirliği yapar, gereğinde aynı amaç doğrultusunda çalışmak üzere Fedarasyon kurucu üyesi olabilir,kurulmuş bulunan Fedarasyonlara katılabilir; 

b)Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar; 

3.3.Çalışma Konu ve Biçimleri

a) İş kadınlarına,idari, mali ve hukuki konular, bilişim teknolojisi, elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi verir, belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri diğer üyeleri veya uzmanları aracılığıyla yanıtlar ve yaratıcı fikirleri olan kadın girişimcilere, faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olur.

b) Üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırıcı her türlü faaliyette bulunur.

c) Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla, başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunur, ulusal ve uluslararası seminerler düzenler, yabancı ülkelerdeki benzer dernekler tarafından düzenlenen seminer, eğitim ve dernek amacı ile uyumlu sair faaliyetlere katılmak üzere temsilci gönderir.

d) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, konferanslar, paneller, sosyal etkinlikler, sosyal kampanyalar düzenler.

e)Mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, federasyon ve bir üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapar.

f)Yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış kabul eder, kamuya yararlı vakıf ve derneklere bağışta bulunur, Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın alır, her türlü ayni hakka sahip olur, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis eder, tesis edilmiş olanları fes eder, kullanım hakkını almak ya da işletmek, kiralamak, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapar.

g)Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunur.

h)Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir.WEB Sitesi açabilir. 

Broşür,katalog,bülten,dergi,gazete ve kitaplar yayınlayabilir.

ı)Kuruluş amacı doğrultusunda  çalışmak üzere gerektiğinde alt çalışma grupları veya komisyonları kurabilir.

Madde 4. Derneğin Kurucu Üyeleri

Kurucu üyelerin isimleri, meslek-sanat, tabiiyet, ikâmetgâh bilgileri son sayfada yer almaktadır.

Madde 5. Asli Üyeler

Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen ve kişisel   veya meslekleri gereği  yasal sakıncaları bulunmayan  fiil ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş, bir firma sahibi, yöneticisi veya  firmada çalışan gerçek kişiler ile  tüzel kişiler  derneğe üye olabilirler.             

Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille  görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık   veya temsil görevi sona   erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili    firmaca yeniden belirlenerek   derneğe bildirilir.

T.C.vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. 

Madde 6. Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

a)Derneğe üye olmak için yazılı olarak Yönetim kuruluna başvurmak gerekmektedir. Derneğe asli üye olmak için iki asli üyenin referansı gerekmektedir. Aday üye hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Kurucular derneğin asli üyeleridir. 

b)Derneğin üyeleri Yönetim Kurulu'nca saptanmış olan "İş Ahlakı İlkeleri" ne uymayı taahhüt ederler. 

Madde 7. Üyelikten Ayrılma 

Üyeler diledikleri zaman Dernek'ten ayrılabilirler. Bu arzularını yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri lazımdır. 

Madde 8. Üyeliğin Sona Ermesi 

a)İlgili yasalarca belirlenen dernek üyesi olamayacaklar.

b) Aidat ve/veya katılma paylarını ödemedikleri için bir olağan Genel Kurula kabul edilmeyenler dernek üyeliği hakkını kaybedenler. 

c) Derneğin tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine, çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandıranlar hakkında Yönetim Kurulu, üyenin durumunu, incelenmesi için nedenleri ile birlikte Haysiyet Divanına gönderir.

Haysiyet Divanı üyenin durumunu araştırır. Gerek görür ise üyenin savunmasını ister. Haysiyet Divanı üyenin çıkarılmasına karar verirse, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu kararı ile üyeliği son bulur ve üyeye tebliğ edilir. 

8.2.    İtirazlar 

Yukarıda yer alan Yönetim Kurulunun "üyenin çıkarılması kararına karşı, çıkarılan üye, kararın kendisine tebliğ olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı, Genel Kurul tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurul'da karara bağlanır. 

Madde 9. Şeref Üyeliği 

İlim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlere, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun kararı ile şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyeleri Genel Kurul'da toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanmazlar. 

Madde 10. Derneğin Organları 

10.1. Genel Kurul 

10.2. Yönetim Kurulu 

10.3. Yüksek İstişare Konseyi 

10.4. Yürütme Komitesi 

10.5. Haysiyet Divanı 

10.6. Denetleme Kurulu 

Madde 11. Genel Kurul 

Genel Kurul asli üyelerden kurulur. Üç yılda bir  Mart ayı içinde toplanır. 

Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Denetleme Kurulu'nun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı istediğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirilir. 

a) Katılma hakkı:

Genel Kurul'a katılabilmek için bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma payı borcu bulunmamak gereklidir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve en az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır. 

b) Çağrı usulü: 

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü'ne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bir önceki yıla ait aidat ve/veya katılma paylarını tam olarak ödememiş bulunan üyeler müteakip yılın Genel Kurullarına katılma hakkını haiz değildirler. 

Genel Kurul'a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak yada elektronik posta yolu ile bildirilir.

İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan asil üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde,  geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.  Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.  Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. 

c) Toplantı Yeri: 

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. 

Genel Kurul Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. 

d) Toplantının Yapılış Usulü: 

Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. 

Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek, toplantı yerine girerler. 

Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı'na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan'la birlikte imzalarlar. 

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir. 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur. 

Madde 12. Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri 

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır. 

12.1. Dernek organlarının seçilmesi, 

12.2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi, 

12.3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi          

12.4. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

12.5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 

12.6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 

12.7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması, 

12.8. Derneğin feshedilmesi, 

12.9. Haysiyet Divanı'nın ihraç kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazlarının tetkik edilip karara bağlanması, 

12.10. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 

12.11. Haysiyet Divanı kararlarına karşı yapılan itirazların karara bağlanması.

12.12. Gereğinde yurtdışında Şube açılmasına karar vermek, 

12.13.Dernek şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek.

Madde 13. Yüksek İstişare Konseyi 

Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst danışma organıdır. Derneğin tüm üyeleri aynı zamanda Konsey üyesidir. Yüksek İstişare Konseyi'nin altı üyeden oluşan Başkanlık Divanı, Genel Kurul toplantısında üç yıllık bir süre için seçilir Başkanlık Divanı, bir başkan, üç başkan vekili ve iki sekreter üyeden oluşur. Konsey yılda en az iki defa Konsey Başkanı'nın daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar. Konsey kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu'nu bağlamaz. 

Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre sanayi, ticaret, tarım ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal veya gönüllü mesleki kuruluşlar, dernekler ve vakıflar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, Konsey üyesi olmayan dernek üyeleri görüş teatisinde bulunulmak üzere Konsey Başkanlığı'nca devamlı veya geçici olarak davet edilebilirler. Bu kişiler Konsey oylamasına katılmazlar. 

Konsey'in Başlıca Görevleri

1.Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak, 

2.Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak, 

3.Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

Madde 14. Yönetim Kurulu 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un Dernek asli üyeleri arasından üç yıl için gizli veya açık oyla seçeceği 13 (on üç) asil ve 13 (on üç) yedek üyeden meydana gelir.

Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla üç yıl için bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı, bir genel sekreter ve bir Sayman Üye seçer. 

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri: 

1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri ve birkaçına yetki vermek, 

2.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak 

3.Giriş ve yıllık ödenti ile katılım paylarını belirlemek, ayrıca gerektiğinde derneğin borçlanmasına karar vermek

4.Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

5.Kendi içinden bir Yürütme Komitesi seçmek ve yetkilendirmek, 

6.Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak, 

7.Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek, 

8.Dernek üyeleri arasından üç kişilik istişari nitelikte bir "Üye Başvurularını Değerlendirme Kurulu" seçmek ve yetkilendirmek.  

Madde 15. Yürütme Komitesi 

Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı, üç Başkan Yardımcısı, Sayman Üye ve Genel Sekreter'den meydana gelir. Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde işlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. 

Madde 16. Genel Sekreter 

Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreter'in görev ve yetkileri: 

1.Yönetim Kurulu'nca verilen selahiyetler çerçevesinde Derneği temsil etmek, 

2.Dernek teşkilatının başı olarak Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak. 

Madde 17. Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi 

Genel Kurul'ca yapılan seçimi izleyen  otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin kimlik bilgilerini ve yerleşim yerlerinin adreslerini dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 18. Gelir Kaynakları ve Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının belirlenme Şekli  

a)Giriş ödentisi ve Yıllık ödenti, Katılım Payları 

b)Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

c)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

d)Bağışlar ve yardımlar 

e)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak 

toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir. 

f) İktisadi İşletme Gelirleri 

Aidat miktarının belirlenme şekli  

Giriş  ve yıllık aidatlar her yıl yönetim kurulunca  yeniden belirlenerek üyelere duyurulur.

Madde 19. Derneğin Defter ve Evrakı 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 20. Gelir ve Giderlerde Usul ve Derneğin  Borçlanma Usulü 

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

Derneğin Borçlanma Usulleri :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

Madde 21. Haysiyet Divanı 

Haysiyet Divanı, Genel Kurul'un asli üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Haysiyet Divanı içap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulu'nca sunulan hususlarda karar verir. 

Madde 22. Denetleme Kurulu 

1.Derneğin mali faaliyetleri Genel Kurul'ca asli üyeler arasından üç yıl için seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eden bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. 

2.Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir. 

3.Denetim görevini  bir yılı geçmeyen  aralıklarla yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplantılarda Genel Kurul'a sunar. 

Madde 23. Dernek İç Denetimi 

Dernek’ de  iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyena ralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 24. Şubelerin kuruluşu ve genel merkezde temsil şekli 

Dernek yurtiçinde ve yurtdışında yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla  genel kurul kararıyla şubeler açabilir.

Dernek şubeleri işbu tüzük hükümlerine tabidir. Ancak; şubelerde genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu organları bulunur. 

Şube yönetim kurulları (5) asıl (5) yedek; şube denetim kurulu (3) asil (3) yedek üyeden oluşur.

Şube Genel Kurulları Merkez Genel Kuruldan en az iki ay önce toplanmak ve merkez genel kurul için (3) asil (3) yedek delege seçmek ve merkeze bildirmekle yükümlüdür

24.1. Şube Organları

Şube Organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur.

24.2. Şube Genel Kurulları

Şube Genel Kurulları, Dernek merkezine kayıtlı olmakla beraber, şubenin bulunduğu ilde ikamet eden ve ayrıca şube üye defterine kaydını yaptırmış bulunan asil üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder.

Şube Genel Kurulları bu tüzük gereğince üç yılda bir toplanır. Ancak bu toplantının, Merkez Genel Kurul toplantısından  en az  iki ay önce bitirilmiş olması zorunludur.

Şube Yönetim ve Denetim Kurulları'nın gerekli gördüğü hallerde veya şubeye kayıtlı asil üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Şube Genel Kurulu toplantıya Şube Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

Şube Denetim Kurulu'nun talebi veya şube asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu'nu bir ay içinde toplantıya çağıramazsa, Şube Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi şube üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Şube Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Dernek tüzüğünün 16., 17. ve 18. maddelerinde yer alan çağrı usulü, toplantının yeri, toplantının yapılış usulü ve seçim usulü, şube ve çalışma alanı kapsamında kalmak üzere Şube Genel Kurulları'nda da aynen uygulanır.

24.3. Şube Genel Kurul Toplantılarında Görüşülecek Konular

Aşağıdaki konular şube Genel Kurullarında görüşülerek karara bağlanır:

a)Şube organlarının seçilmesi,

b)Şube Yönetim ve Şube Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrazı,

c)Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya tadilen tasdiki,

d)Genel Merkez Genel Kurul delegelerinin seçilmesi,

e)Şubeye gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Şube Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

f)Mevzuat ve dernek tüzüğünde, Şube Genel Kurulu tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, karar tutanakları ve rapor suretleri, şubelerce Dernel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir.

24.4. Şube Yönetim Kurulu

Şube Yönetim Kurulu üç yıllık süreyle 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üye olmak üzere gizli veya açık oyla Şube Genel Kurulunca seçilir.

Şube Yönetim Kurulları, Merkez Yönetim Kurulu hakkında uygulanan tüzük hükümlerine göre görev bölümü yaparlar.

24.5. Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a)Şubeyi temsiletmek veya bu hususla kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. Resmi organlar tarafından istenilen temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,

b)Dernek Yönetim Kurulu'nun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek,

c)Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kurulu'na sunmak,

d)Dernek Tüzüğününve mevzuatın Şube Yönetim Kurulu'na verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Gerektiğinde Şube Genel Kurulu'nu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.

e)Şube faaliyetlerinin gerektirdiği iç tüzükleri uygulamaya koymak.

f)Üyelik taahhütlerini yerine getirmeyen üyelerin dernekten ayrılmalarına karar vermek. Kararı Dernek Yönetim Kurulu'na bildirmek.

g)Dernek Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulu kararlarını tatbik etmek. 

h)Şube Genel Kurulu toplantı tutanakları ile birlikte onaylanmış şube bütçesi, bilanço, gelir gider çizelgeleri, denetim raporlarının bir kopyasını Dernek Yönetim Kurulu'na göndermek.

24.6. Şube Yönetim Kurulu Kararlarının Sonuçları

Şube Yönetim Kurulu aldıkları kararlarından üyelere, yasalara ve 3. şahıslara karşı doğrudan sorumludur.

24.7. Şube Denetim Kurulu

Şube Denetim Kurulu  üç yıllık süreyle 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olarak Şube Genel Kurulunca seçilir. Bu Kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna, Şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar.

Genel Merkez Denetim Kurulu şube işlemlerini ayrıca denetlemeye yetkilidir.

24.8. Şubelerin Kapatılması

Şubelerin Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu, Genel ve Sosyal Mevzuat, Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararlarına aykırı davranışları halinde, Genel Kurul kararıyla şubeler kapatılabilir.

Madde 25. Tüzük Değişikliği 

Yönetim Kurulunun Genel Kurul gündemine alması veya Genel Kurula katılan üyelerin en az 1/10 tarafından gündeme alınmasının yazılı olarak talep edilmesi halinde Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilir.

İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için  kayıtlı üyelerin 2/3’ünün hazır bulunması ve tüzük değişikliğini kabul etmesi gerekir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmamakla birlikte toplantının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk  aranır ve bu çoğunluğun 2/3’ünün kabul oyu ile tüzük değişikliği yapılabilir.  

Madde 26. Fesih ve Tasfiye 

a-Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurul'a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. 

b-İlk toplantıda Üçte iki çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararla toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. 

Tasfiye İşlemleri;

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye İş Kadınları Derneği” ibaresi kullanılır. 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

Madde 27. Tüzükte Açıklık Olmayan Haller 

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Madeni Kanunu'nun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur. 

Madde 28. Onur Kurulu

Onur Kurulu, TİKAD eski başkanları ile dernek faaliyet konusunda önemli katkılarda bulunmuş ve bulunabilecek kişiler arasından bilgi, deneyim ve güvenilir kişilikleri sebebiyle seçilmiş üyelerden oluşur. TİKAD eski başkanları Onur Kurulu’nun tabii üyesidirler. Diğer üyeler Yönetim Kurulu tarafından seçilir. 

Onur Kurulu derneğin tanıtımında etkin görev üstlenir. Derneğin çalışmalarını etkin kılmak için yazılı ve sözlü önerilerde bulunur ve derneğe faaliyetlerini sürdürmesinde destek sağlarlar. 

Madde29. Geçici Yönetim Kurulu

BaşkanNilüfer Bulut 

Bşk.Yrd.Demet Çetindoğan Sabancı 

SekreterZehra Neşe Kavak 

ÜyeDeniz Ülke Arıboğan 

ÜyeHülya Avşar 

ÜyeSema Güral Sürmeli

ÜyeFulya Eyilik 

ÜyeAylin Yalçın 

ÜyeŞükriye Gülden Yılmaz

KURUCU ÜYELER

1.ADI-SOYADI: Deniz Ülke Arıboğan TABİİYETİ: T.C. 

MESLEĞİ: Bilgi Üniv. Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi 

İKAMETGAH ADRESİ: Tunuslu Mahmut Paşa Sk. Çam Konakları No.103 Çamlıca, İstanbul 

2.ADI-SOYADI: Demet Çetindoğan Sabancı TABİİYETİ: T.C. VatandaşıMESLEĞİ: Bossa Yönetim Kurulu Üyesi

İKAMETGAH ADRESİ: Körfez Cd. No.37 Anadolu Hisarı, İstanbul 

3.ADI-SOYADI: Şükriye Gülden Yılmaz TABİİYETİ: T.C. Vatandaşı

MESLEĞİ: Koton Mağazası Yönetim Kurulu Başkanı

İKAMETGAH ADRESİ: Yenidünya Sk. Erkan2 Apt. D.37 Üsküdar, İstanbulTel. 

4..ADI-SOYADI: Hülya Avşar TABİİYETİ: T.C. Vatandaşı

MESLEĞİ: Sanatçı - İş Kadını

İKAMETGAH ADRESİ: Çubukçu Sk. No.2 D.1 Sarıyer, 

5.ADI-SOYADI: Sema Güral Sürmeli TABİİYETİ: T.C. 

MESLEĞİ: Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi

İKAMETGAH ADRESİ: Sağlık Kent Siteleri Dönmez Sk. D.17 

6.ADI-SOYADI: Fulya Eyilik TABİİYETİ: T.C. Vatandaşı

MESLEĞİ: ETV Yönetim Kurulu Başkanı

İKAMETGAH ADRESİ: Kılınçaslan Mh. Atatürk Cd. Kültür Apt. No.60 Antalya

7.ADI-SOYADI: Zehra Neşe Kavak TABİİYETİ: T.C. 

MESLEĞİ: Marmara Üniv. Hastanesi Başhekimi

İKAMETGAH ADRESİ: Kısıklı Cd. No.140 Çamlıca, İstanbul

8.ADI-SOYADI: Nilüfer Bulut TABİİYETİ: T.C. Vatandaşı

MESLEĞİ: ANK Ajans Yönetim Kurulu Başkanı

İKAMETGAH ADRESİ: Hüseyin Ayanoğlu Sk. Hilmipaşa Cd. Park Apt. No.24/10 Erenköy, İstanbul

9.ADI-SOYADI: Aylin Yalçın TABİİYETİ: T.C. Vatandaşı

MESLEĞİ: Dentra Diş Hekimliği Yönetim kurulu Üyesi

İKAMETGAH ADRESİ: Ethemefendi Cd. Saadet Apt. No.19B/21 34738 Erenköy, İstanbul
Faaliyetler
21.09.2021
BM Genel Kurulu kapsamında, TİKAD Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi´nin teşrifleriyle New York'ta "Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü" başlıklı bir konferans düzenledi.


09.05.2021
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nilüfer Bulut ve Başkan Yardımcımız Sayın Sema Güral Sürmeli "İş Dünyasında Anneler" konulu webinarda konuşmacı olarak yer aldılar.


04.05.2021
TİKAD ve HALKBANK ortak bir online toplantı gerçekleştirerek, resmi olarak ilk kez Halkbank bünyesinde kurulan "Kadın Girişimciler Bölümü" çerçevesinde, kadın girişimcilere sağlanabilecek destekleri ele aldılar.


27.04.2021
TİKAD ve DEİK, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği konusunun ele alındığı ortak bir webinar gerçekleştirdi.


12.03.2021
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na TİKAD Başkanı Sayın Nilüfer Bulut da katıldı.


Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2011 Türkiye İş Kadınları Derneği